• wiregrass

  • 美 

  释义

  • na.【植】狗尾草 
  • 网络狗牙根 

  汉英

  • 1.【植】狗尾草

  汉汉意思

  • 1.a coarse grass with tough wiry roots

  网络释义

  • 1.
   狗牙根
   草坪学专用术语--草坪词典3... ... winter hardiness ① 越冬性②抗寒性 wiregrass 狗牙根(别名) wood cellulose fibers 木质纤维 ...
 • 实用场景例句

  • 全部
  收起实用场景例句
粤ICP备19038172号-6